loading...

تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم

پرسشنامه ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد کارت امتيازي 1 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ... - فایلود‎پرسشنامه آماده مدیریت، این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملک

پرسشنامه ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد کارت امتيازي

Ismayil YK بازدید : 413 شنبه 04 دي 1395 نظرات (0)
پرسشنامه ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد کارت امتيازي
 


1 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ... - فایلود
‎پرسشنامه آماده مدیریت، این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از
رویکرد BSC می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی 4 منظر ...
 


2 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
‎این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازد
مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی ۴ منظر مالی ، فرایندهای داخلی ...
 


3 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
‎این فایل در فایلاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازد مورد
استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی ۴ منظر مالی ، فرایندهای داخلی ، رشد ...
 


4 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
‎14 سپتامبر 2015 ... پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن.[PDF]
 


5 . Rating and assessment the performance of City bank branches ... - Sid
‎ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ... رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي، ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره . -1. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ..... ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن ،ﺑﻪ. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ...
 


6 . SID.ir | ارزيابي تاثير اجراي مديريت دانش بر عملکرد سازماني با ...
‎براي تحقق اين امر از رويکرد کارت امتيازي متوازن استفاده و فرضيه هاي تحقيق بر
... پايايي پرسش نامه در دو بخش اقدامات مديريت دانش و عملکرد با استفاده از آلفاي ...
 


7 . رتبه بندي و ارزيابي عملكرد شعب بانك شهر با رويكرد كارت امتيازي ...
‎... بندي و ارزيابي عملکرد شعب بانک شهر با رويکرد کارت امتيازي متوازن با
استفاده از ... پرسشنامه اي تهيه شده است که براي انتخاب شاخص هاي مناسب براي
ارزيابي و ...[PDF]
 


8 . ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC)) جهت پیاده ...
‎دولتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ،تحلیل پوششی داده ها و سرکوال ارائه شذه
است. ... رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد ومقایسات زوجی از رروش میدانی و توزیع
.... عملی: برای ارزیابی این منظر از پرسشنامه نظرسنجی لیکرت استفاده گردید.
 


9 . كارت امتیازی متوازن - پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
‎به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می
کند. این نوع ارزیابی، ... ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (
BSC) · دریافت اصل ... پرسشنامه و مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد و کارت امتیازی
متوازن ...
 


10 . ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن
‎ابتدا لیستی از شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه،
مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله ... بر ترکیب

 11 . اصل مقاله (291 K) - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
‎... عملکرد آن. :. جامعه آماری این پیامیش متامی کارکنانروش/رویکرد پژوهش ... از
پرسشنامه محقق ساخته، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t. تک منونه ای .... در این
تحقیق با استفاده از کارت های امتیازی و براساس شاخص های موجود، عملکرد مترو.
بارسلون مورد ...[PDF]
 


12 . 316 K
‎ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. BSC .... رو، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت ﻣـﺪل
ﻛـﺎرت اﻣﺘﻴـﺎزي ﻣﺘـﻮازن در ارزﻳـﺎﺑﻲ ..... اﻋﺘﻤﺎد (ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم.
 


13 . پرتال جامع علوم انسانی - ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد برای ...
‎ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد
کارت امتیاز متوازن ... این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های
تأمین اجتماعی ایران با رویکرد ... پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری
داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید.[PDF]
 


14 . ها به منظور ارزیابی ه کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و ...
‎بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شو ... ارزیابی عملکرد
مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده
ها است، بنابراین با ... کارشناسان خبره، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی و پس از
 


15 . توزیع در میان نمونه هدف،. 51 ..... نقاط ضعف کارت امتیازی متوازن و رویکرد پویایی های
 


16 . ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد ...
‎ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت
امتیازی متوازن و استفاده از آن در ارزیابی کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران ... و
اطلاع رسانی به صورت سیاهه وارسی و در قالب پرسشنامه های چند گزینه ای جمع آوری شد.
 


17 . مقاله ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت ...
‎هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان یزد بر مبنای رویکرد
کارت امتیازی متوازن است. ابتدا با استفاده از یک پرسش نامه استاندارد، نیاز ...
 


18 . دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ...
‎3 مارس 2016 ... پرسشنامه-ارزیابی-عملکرد-با-استفاده-از-رویکرد-کارت- پرسشنامه آماده مدیریت، این
فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ...
 


19 . مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به‌منظور بهبود عملکرد ...
‎برای شناسایی اهداف استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با
چشمانداز تعیین‌شده، از دو پرسش‌نامه روایی و پایایی استفاده شد. برای تعیین روابط
علت ...[PDF]
 


20 . بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد کارت ...
‎مدیریت زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت های مرتبط با جریان مواد و تبدیل کالاها از ...
آن شد تا با رویکرد کارت امتیازی متوازن به صورت کیفی به ارزیابی عملکرد

 21 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
‎25 آگوست 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت
امتیازی متوازن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پرسشنامه ...
 


22 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
این پرسشنامه در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می
پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی 4 منظر مالی، فرایندهای ...
 


23 . شناسایی و رتبه¬بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بانک با ...
‎کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، ویکور فازی، بانک سپه یزد ... و
رتبه¬بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد کارت امتیازی متوازن در
بانک ... پژوهش و نیز مصاحبه با کارشناسان استخراج و در قالب پرسشنامه¬ تهیه شد و
پس از ... سپس عوامل شناسایی شده با استفاده از تکنیک ویکور فازی با توجه به
اهمیت ...[PDF]
 


24 . کارت با رویکرد ها هتل د خدمات ارائه شده در ارزیابی عملکر فازی متوازن ام
‎25. ارزیابی عملکر. د خدمات ارائه شده در. هتل. ها. با رویکرد. کارت. امتیازی. متوازن.
فازی ..... تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه سنجش سطح عملکرد خدمات هتل و با استفاده
از.
 


25 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد… — word — سیامک ...
‎4 آوريل 2016 ... معمولا منظر مالی با استفاده از اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجیده م ... پرسشنامه
ارزیابی عملکرد; رویکرد کارت امتیازی متوازن; دانلود پرسشنامه ...
 


26 . پرسشنامه ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد (كارت امتيازي متوازن)
‎اين فايل در تحقيقاتي كه به ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد BSC مي پردازد
مورد استفاده قرار مي گيرد. در رويكرد كارت امتيازي ۴ منظر مالي ، فرايندهاي داخلي ،
رشد ...[PDF]
 


27 . تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود ...
‎استراتژی. های شرکت و شاخص. های موثر بر عملکرد آن. ها بر اساس ادبیات پژوهش و
پرسشنامه شناسایي و با. استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن
جانمایي ...[DOC]
 


28 . سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان
‎منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و
بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. ... شده و سپس رويكردها و روشهاي مورد
استفاده در سيستم هاي ارزشيابي عملكرد بيان شده است. .... با اين تفاسير مي توان
ارزيابي عملكرد را به عنوان فرآيند ارزيابي و برقراري ارتباط با .... روش كارت
امتيازي متوازن[25].[DOC]
 


29 . پایان نامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با ...
‎4-4- ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن 84 ... بدیهی است سازمان هایی
که رویکرد استراتژیک داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. ..... در این پژوهش
در هر بعد شاخص های مورد نظر تدوین و به روش پرسشنامه از مجموعه مدیران شهرداری مورد ...
 


30 . دانلود پرسشنامه جدید ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد :: کارت ...
‎11 ا کتبر 2015 ... دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. این
فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ...Searches related to پرسشنامه ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد کارت امتيازي

 31 . ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی ...
‎ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن ... مدل
BSC و با طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها با استفاده از FDANP درجه اهمیت ابعاد مدل ...
 


32 . پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
‎توضیحات: این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC
می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی 4 منظر مالی، ...[DOC]
 


33 . عنوان مقاله: رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها
‎سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف پذیری برنامه ها و اهداف و ماموریت
سازمان ها در محیط ... در این مقاله به تعریف ارزیابی عملکرد از سه بعد کارکنان،
 


34 . استفاده از منابع و امکانات، و در قالب سازمانی می ..... 4- نظام کارت امتیازی متوازن BSC
 


35 . ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت ...
‎ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC
..... ها توصیفی- پیمایشی و از لحاظ رویکرد زمانی گذشته نگر است که در آن ویژگی
های ... از پرسشنامه نیز به منظور جمع آوری اطلاعات در رابطه با سنجه ها استفاده شد و به ...
 


36 . بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت ...
‎برای ارزیابی عملکرد نیز از شیوه کارت امتیازی متوازن استفاده شد. ... کارشناسان و
مدیران استفاده شد که با توجه به اندازه 330 تایی نمونه این مقاله، پرسشنامه‌ای جهت اخذ ...[PDF]
 


37 . ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه
‎8 آگوست 2012 ... ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﺟﻮد دارد، ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎدر .... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از. BSC. )2. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. DEA. ،. در. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ......
ﭘﺮﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ. آورده اﻳﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ اﻋﺪاد ...
 


38 . دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ...
‎5 دسامبر 2015 ... توضیحات: این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC
می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی 4 ...
 


39 . ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های تخصصی ایران با رویکرد ...
‎هدف: این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانههای تخصصی ایران
با ... امتیازی متوازن (منابع و زیرساخت‌ها، کارایی، رشد و توانمندی‌های بالقوه و استفاده)
... هر یک از این شاخص‌ها در قالب پرسشنامهای با طیف لیکرت پنج گزینهای گردآوری شد
. ... ارزیابی عملکرد کتابخانههای تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، ...[PDF]
 


40 . پرسشنامه سنجش عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن bsc ...
‎17 سپتامبر 2015 ... کارت امتیازی متوازن; ارزیابی عملکرد و bsc; دانلود پرسشنامه ... پرسشنامه ارزیابی
عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن -9832.Searches related to پرسشنامه ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد کارت امتيازي

 41 . تدوین نظام ارزیابی عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت ...
‎تدوین نظام ارزیابی عملکرد کمیته ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن.
نویسنده: کشاورز،لقمان؛ حمیدی،مهرزاد؛ سجادی،سید نصرالله؛ گودرزی،محمود؛. سال هفتم،
...
 


42 . استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی
‎استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی. ... راهبرد حمایت از
صنعت با تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی · افتتاح دو واحد بزرگ صنعتی و ...[PDF]
 


43 . ي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎرت ي ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜ - مديريت اطلاعات سلامت
‎در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ در اد. ارات. اﻧﺪازه .... ﻳﻚ
روﻳﻜﺮد ﻛﻤﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه .... ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﺗﻜﻨﻴﻚ. TOPSIS. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . . 2. اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺎﺧﺺ. ؛ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ..... A questionnaire was then used to
determine ...
 


44 . مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر ...
‎... یک مدل فازی ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیکهای کارت امتیازی متوازن و
تصمیم گیری ... دادههای تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از
 


45 . تکنیکهای تحلیل چند شاخصه ... IT, Performance measurement, BSC, ANP, Fuzzy
 


46 . دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان ...
‎14 ژوئن 2016 ... واژه‌های کلیدی: مدیریت استراتژیک، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن ... 2-2-6-
2 رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد. 25 .... تحلیل داده‌ها در این قسمت با استفاده از
آزمون t تک نمونه‌ای پرسشنامه‌های ... آزمون t پرسشنامه مؤدیان مالیاتی.
 


47 . امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد ...
‎یکی از روشهای ارزیابی عملکرد سازمان، روش کارت امتیازی متوازن میباشد که به ...
پیمایشی و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبهای لیکرت استفاده شده است.
... که امکان استقرار راهبردهای شرکت با رویکرد کارت امتیازی متوازن امکانپذیر است.
 


48 . ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد ...
‎... عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن و استفاده از
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...
 


49 . پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن - مادسیج
‎2 جولای 2015 ... ۵۰۰ پرسشنامه رایگان برای رشته های مدیریت و علوم تربیتی و روانشناسی ... ادبیات
پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن ...
 


50 . سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست
‎ترجمه ی مقاله ی سنجه‌های جدید منابع انسانی امتیازدهی در کارت امتیازی کسب و کار ...
پروپوزال تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی توسعه ی مناطق، با رویکرد

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 8135
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 22
 • آی پی امروز : 705
 • آی پی دیروز : 995
 • بازدید امروز : 1,882
 • باردید دیروز : 4,584
 • گوگل امروز : 234
 • گوگل دیروز : 381
 • بازدید هفته : 10,119
 • بازدید ماه : 40,832
 • بازدید سال : 953,249
 • بازدید کلی : 21,255,257